Producenci

Dostawcy

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin sklepu

1. Ustalenia podstawowe

Sklep internetowy w domenie www.rekawicelateksowe.net o adresie www.rekawicelateksowe.net  prowadzony jest przez firmę F.H.U. MOLAR zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowonej oraz szpitali, adres firmy: 34-615 Słopnice, ul. Słopnice 1427

2. Zasady zamawiania produktów

2.1 Zamawianie produktów odbywa się za pomocą sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.rekawicelateksowe.net

2.2 Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest poprawne wypełnienie formularza z danymi odbiorcy, adresu e-mail, określenie formy płatności i sposobu dostarczenia przesyłki,

2.3 Zaraz po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym do odbiorcy zostanie wysłany e-mail w celu potwierdzenia zamówienia, potwierdzenie może być również uzyskane telefonicznie,

2.4 Sklep internetowy w domenie rekawicelateksowe.net jest czynny przez całą dobę w ciągu wszystkich dni w roku. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu pracującym następującym po dniu złożenia zamówienia.

2.5 Firma F.H.U. MOLAR zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowonej oraz szpitali zastrzega sobie prawo do odrzucenia nieprawidłowo, błędnie lub częściowo niewypełnionych formularzy. Firma nie będzie realizowała zamówień,(1) których nie uda się potwierdzić, (2) jeśli w określonym czasie na konto firmy nie wpłynie kwota określona w zamówieniu(przy wyborze płatności Wpłata na Konto), (3) jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta(odmowa przyjęcia przesyłki od kuriera) .

2.6 Osoba zamawiająca może korygować złożone zamówienie tylko do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

2.7 Firma F.H.U. MOLAR zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowonej oraz szpitali zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego o tym informowania. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, jak i tych, które zostały potwierdzone.

2.8 Firma F.H.U. MOLAR zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowonej oraz szpitali wystawia dokument sprzedaży Paragon lub na życzenie  fakturę VAT na dane odbiorcy pobrane z formularza zamówienia.


3. Koszty wysyłki

3.1 Do zamówienia będą doliczone koszty wysyłki, ich wysokość będzie podana podczas wyboru formy płatności i firmy dostarczającej przesyłkę.

4. Szczegółowe warunki dostarczenia przesyłki

4.1 Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji usługi dostarczenia przesyłki są zależne od firmy kurierskiej, jaką wybrał zamawiający.

Regulaminy dostępne są na stronach internetowych odpowiednich firm kurierskich.

4.2 Firma F.H.U. MOLAR zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowonej oraz szpitali zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

4.5. W czasie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do zweryfikowania zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jednak, jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru lub dostarczony towar jest inny niż zamawiany, lub jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę F.H.U. MOLAR telefonicznie kontaktując się pod nr telefonu 604-775-047


5. Reklamacje i gwarancje

5.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu muszą być zgłaszane na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki. Protokół taki musi być sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera, winien zawierać dokładny opis uszkodzenia/braku datę, godzinę i czytelny podpis kuriera.

5.2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz kopią faktury.

5.3. Zakupione towary są objęte gwarancją producenta i/lub dystrybutora.

5.4. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt firmy F.H.U. MOLAR zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowonej oraz szpitali po uprzednim ustaleniu sposobu wysyłki.

5.5 Zakupy dokonywane za pomocą sklepu internetowego firmy F.H.U. MOLAR zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowonej oraz szpitali są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL, gwarantującym poufność wykonywanych czynności.


6. Zwrot zakupionego towaru

6.1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wysyłając  oświadczenie na piśmie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres mail: biuro@molar.com.pl  w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy.

6.2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający musi odesłać przesyłkę należycie zabezpieczoną w terminie nie później niż 14 dni w stanie nie uszkodzonym. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Zamawiający.

6.4. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku, kiedy towar nie był używany (nie nosi jakichkolwiek śladów używania) oraz jest oryginalnie opakowany. Towar nie podlega zwrotowi, jeśli Zamawiający rozpakował towar lub naruszył plomby zabezpieczające towar.

6.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez F.H.U. MOLAR zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowonej oraz szpitali zwróconego towaru, na rachunek bankowy Zamawiającego.


7. Postanowienia końcowe

Firma F.H.U. MOLAR zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowonej oraz szpitali zastrzega sobie prawo do:

7.1. Modyfikacji cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

7.2. Wycofania poszczególnych towarów z oferty sklepu internetowego,

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

F.H.U. ,,MOLAR" Grzegorz Gąsiorek
ul. Słopnice 1427
34-615 Słopnice


1. Opis procedury reklamacyjnej:

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt. 

    -Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@molar.com.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,nr zamówienia,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

2.    Adres do reklamacji 

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

Jednak w przypadku gdy kupujący nie otrzymał listy serwisów,bądź na stronie producenta nie ma takowej informacji należy zwrócić bezpośrednio na adres mailowy naszej firmy: biuro@molar.com.pl w celu uzyskania listy serwisów.

Adres do reklamacji: Firma Molar, ul. Fabryczna 1 lok. 6E, 34-600 Limanowa

3.Prawo odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej w tym sklepie internetowym, należy złożyć Firmie MOLAR. stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@molar.com.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Firma MOLAR
Grzegorz Gąsiorek
ul. Słopnice 1427
34-615 Słopnice

Ja…………………………………………………….……………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………….……….………………………………………………………………………………………, numer zamówienia……………………………………………………..,
Data zawarcia umowy to ………………………………..……………., data  odbioru ……………… . 

Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data………………………………………………………………………….

Przesyłkę należy nadać na adres:

Firma MOLAR
Grzegorz Gąsiorek
ul. Słopnice 1427
34-615 Słopnice

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


4. Brak możliwości odstąpienia od umowy:
    
    -Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli F.H.U. MOLAR.  wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;
2)   w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi F.H.U. MOLAR nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie F.H.U. MOLAR nie ma kontroli;
8)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

    -Wszystkie produkty wystawione przez firmę  MOLAR są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 


6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

     -Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę


Copyright 2005-2015 by MOLAR Group - Importer Rekawiczek Medycznych na Rynek Polski
Rekawiczki nitrylowe, LATEKSOWE, WINYLOWE, DOZWONIKI TORK, PRODUCENT, REKAWICE NITRYLOWE, BHP, Rkawice winylowe, Rekawiczki lateksowe, Reczniki Z-Z, DEZYNFEKCJA OCC